A GOOD LIFE ROCKS

Omega-3

Nya rön om fiskolja och dess betydelse för hjärnan, hjärtat och lederna. Professor Tom Saldeen
 Uppsala Universitet.

Enligt en relativt ny teori skulle fiskolja spela en betydelsefull roll då det gäller vår utveckling från apmänniskor till människor, homo sapiens. När våra förfäder apmänniskorna som bodde i östra Afrika började äta fisk förefaller fiskdieten ha verkat som rena gödningen för hjärnan, som under en relativt kort period ökade tre gånger i storlek, medan kroppsstorleken i övrigt påverkades betydligt mindre. Parallellt med storleksökningen påverkades hjärnans funktion positivt. Man anser att fettsyrorna i fisken skulle ha varit av avgörande betydelse för den mänskliga intelligensens utveckling och ligga bakom att vi med vår stora hjärna blivit skapelsens krona. Våra förfäder i östra Afrika skulle således haft en utvecklingshistorisk fördel genom att de började leva på fisk. Studier har visat att fettsyremönstert i fiskar från detta område ligger närmare människohjärnans än någon annan näringskälla. Fiskfettsyror behövs även i fortsättningen om vi skall fortsätta att utveckla vår hjärna. 

Mot bakgrund av ovanstående är det inte förvånande att de gamla talesätten att man blir intelligent av att äta fisk eller att fisk är föda för hjärnan uppkommit. Studier har visat att tillförsel av fiskfettsyror eller fiskolja kan öka problemlösningsförmågan hos små barn och intelligenskvoten hos barn i skolåldern. En studie har visat att hjärnans funktion kan förbättras redan kort tid efter intag av fiskfettsyror vilket medfört att ungdomar i Japan börjat inta fiskolja inför proven i skolan i förhoppningen om att resultaten skulle bli bättre. Barn med låga halter av fiskfettsyror i sina celler har befunnits ha lägre prestationsförmåga i till exempel matematik och svårigheter både att somna in på kvällen och stiga upp på morgonen. Fiskolja har prövats med god effekt på barn som är hyperaktiva och splittrade med exemplevis minskad uppmärksamhet i skolan. 

Vidare har fiskolja visat sig ha effekt på depression. Vid depression ses ofta en minskad koncentration av serotonin i hjärnan. Serotoninkoncentrationen har visat sig vara kopplad till koncentrationen av omega-3 fettsyror, speciellt DHA varför det är tänkbart att fiskolja vid depression verkar genom samma mekanismer som vissa nya mediciner mot depression, nämligen genom att öka serotoninkoncentrationen i hjärnan. Fiskolja har också visat sig ha en viss effekt på demens både när denna är orsakad av blodkärlsförändringar och när den är orsakad av Alzheimer.

Sammantaget tyder dessa studier på att fiskolja kan ha mycket betydelsefulla effekter på hjärnan.

Experimentella studier har visat att stabiliteten hos fiskoljan (antioxidantinnehållet) har stor betyelse för effekten på hjärnan. Intag av stabil fiskolja ökar halten av DHA i hjärnan och ökar också det så kallade kväveoxidsyntaset, en viktig länk i hjärnans kommunikationsnät. Kväveoxidsyntaset är nödvändigt för bildningen av kväveoxid som har stor betydelse för inlärning och minne. Dessa positiva förändringar är mycket starkare efter intag av stabil fiskolja, dvs fiskolja där den ursprungliga antioxidantaktiviteten återställts, än efter tillförsel av fiskolja som inte är skyddad av ett optimalt antioxidantinnehåll. Vid tillförsel av fiskolja är både fettsyrorna EPA och DHA betydelsefulla för hjärnans funktion. En del EPA omvandlas i kroppen till DHA och EPA hämmar nedbrytningen av DHA. 

Om våra förfäder apmänniskorna kan sägas vara upphovet till vår kunskap om fiskolja och hjärna, har vi fått kunskapen om fiskoljans betydelse för hjärtat och lederna från eskimåerna. Trots att eskimåernas diet har ett mycket högt fettinnehåll är såväl hjärt-kärlsjukdom som ledbesvär mycket sällsynta bland eskimåerna. Detta har visat sig bero på att det fett de intar är av ett slag som visat sig vara mycket nyttigt. Det nyttiga fettet finns i fet fisk och andra djur som lever på stort djup i haven. För att fiskarna över huvud taget skall kunna röra sig och överleva i det mycket kalla vattnet måste deras fett vara mjukt, vilket beror det höga innehållet av omega-3 fettsyror. Omega-3 fettsyror som EPA och DHA gör också cellerna hos människan mjukare och mera formbara. Därmed blir även lederna och huden mjukare och blodkärlen mera elastiska . Omega-3 fetttsyrorna har stor betydelse för cellernas formbarhet och funktion. Formbarheten beror till stor del på fettsyrornas struktur. Medan mättade fettsyror är raka är omega-3 fettsyror som EPA och DHA kraftigt böjda beroende på sina dubbelbindningar. Mättade, raka fettsyror sitter tätt packade i cellväggen som då blir stel medan kraftigt böjda fettsyror som EPA och DHA inte kan packas så tätt eftersom de tar mera plats vilket gör cellväggen mjukare och mera formbar. 

Vi observerade för många år sedan att svenskar som dör i hjärtsjukdom har mycket låga halter av omega-3 fettsyror i sitt hjärta, och vi beslöt då att försöka studera om tillförsel av fiskolja med omega-3 fettsyror kunde motverka hjärtdödsfall. Vi kunde då konstatera att intag av stabil fiskolja kunde stabilisera hjärtat så att oregelbunden hjärtverksamhet, eller så kallade kammarflimmer kunde förhindras. Kammarflimmer är den vanligaste orsaken till plötslig hjärtdöd. Plötslig hjärtdöd är i sin tur vår vanligaste dödsorsak och drabbar ca 20 000 individer i Sverige årligen. Det totala dödsantalet i vårt land är ca 90.000, varav hälften beror på hjärt-kärlsjukdom. I dag, många år senare vet vi att att fiskolja, fet fisk eller omega-3 fettsyror verkligen kan förebygga plötslig hjärtdöd. 15 olika studier omfattande totalt ca 65 000 personer har visat att dödligheten kan sänkas med 20-30%. En anledning till att plötslig hjärtdöd är så vanlig kan vara det att vi minskat vårt intag av omega-3 fettsyror med ca 80% under de senaste 80 åren. 

I ett flertal experimentella och kliniska studier har vi studerat effekten av naturlig stabil fiskolja. En naturlig fiskolja är inte kemiskt förändrad och innehåller maximalt 38% omega-3 fettsyror. Intag av fiskolja resulterade i en kraftig sänkning av triglyceriderna i blodet hos försökspersoner och patienter. Förhöjda triglycerider är en viktig riskfaktor för hjärtkärlsjukdom. Studier på över 50 000 personer har visat att en ökning av triglyceriderna på 1 mMol/L ökar risken för hjärtkärlsjukdom med 32% hos män och 76% hos kvinnor. Högt kolesterol hos personer med låga triglycerider är ofarligare än högt kolesterol hos personer med normala eller höga triglycerider. Höga triglycerider i kombination med låg halt av det goda kolesterolet (HDL) är en mycket kraftig riskfaktor. En hög triglycerid/HDL-kvot är 16 gånger farligare än en låg triglycerid/HDL-kvot. Vi har genom egna försök och studier av litteraturen inte kunnat finna någon substans eler medicin som har bättre effekt på triglyceriderna än naturlig stabil fiskolja. Fiskoljan ökade också det goda kolesterolet och minskade halten av det onda kolesterolet (LDL) måttligt hos många, men inte alla undersökta. En mycket intressant effekt av fiskolja på det onda kolesterolet är att fiskolja påverkar LDL-partikelns struktur så att den blir större och mindre tät och därmed mindre benägen att framkalla åderförkalkning. Naturlig stabil fiskolja minskade också lipoproten (a) som är en ärftlig, viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Av speciellt intresse är fiskolja hos kvinnor i menopausen som har hormonterapi. Hormonterapin minskar det onda, och ökar det goda kolesterolet. Hormonterapin minskar dock inte insjuknandet i hjärt-kärlsjukdom, vilket kan bero på att triglyceriderna samtidigt ökar. Fiskolja som sänker triglyceriderna kan därför rekommenderas till kvinnor i menopaus som har hormonterapi. Även ledsjukdomar och andra inflammatoriska tillstånd är sällsynta hos eskimåerna. Förklaringen till detta är att fettsyrorna omvandlas till nyttiga hormonliknande ämnen som motverkar inflammation. Förutom att göra cellväggarna mjukare och därmed lederna och muskulaturen mjukare verkar sålunda omega-3 fettsyrorna genom att ge upphov till gynnsamma hormonliknande ämnen som motverkar inflammation. Att dessa förändringar äger rum i kroppens alla celler förklarar varför tillförsel av fiskolja kan ha effekt på så skilda organ som hjärna, hjärta, leder, blodkärl och hud. 

En analys av resultaten från 10 olika studier visade sammantaget att tillförsel av fiskolja minskar antalet ömma leder och ledstelheten hos patienter med reumatiska besvär. Naturlig stabil fiskolja visade speciellt gynnsam effekt på ledstelhet. Fiskolja visade sig motverka ledsmärta och minska behovet av mediciner mot värk. Fiskoljan verkar genom samma mekanismer som värk- och inflammationshämmande mediciner inklusive de nya så kallade COX-2 hämmarna (Celebra, Vioxx). Dessutom har fiskolja en unik specifik effekt genom att hämma nedbrytningen av ledbrosket . 

Fiskoljans inflammationshämmande egenskaper kan också användas i andra sammanhang. Allergiska besvär från näsa, ögon och luftrör kan påverkas positivt av fiskolja, men behandlingen bör helst påbörjas några veckor före förväntade besvär. Även inflammatoriska förändringar i mage och tarm som magkatarr, Crohn:s sjukdom och ulcerös kolit kan påverkas positivt av fiskolja. Vi har speciellt intresserat oss för den form av magkararr som framkallas av störningar i mönstert av hormonliknande ämnen. Dessa störningar motverkades av naturlig stabil fiskolja. Fiskolja är det i särklass bäst dokumenterade naturläkemedlet. Naturlig fiskolja har använts av ett stort antal personer över hela världen i många år utan att några allvarliga biverkningar kunnat upptäckas. Studier har dock visat att koncentrerade fiskoljor kan ge ökad blödningstendens och förkortad koagulationstid i samband med intag av blodförtunnade medicinen Waran. Då Waranet kombinerades med naturlig fiskolja sågs däremot inga biverkningar. Vi har kontrollerat blödningtiden på hundratals personer som fått naturlig stabil fiskolja och inte sett något fall med ökad blödningstid. Nyligen har visats att högkoncentrerad fiskolja kan ge upphov till mindre önskvärda effekter hos hjärtsjuka, vilket tycks bero på att preparationen inte varit stabil. Sammanfattningsvis, har stabil fiskolja mycket intressanta effekter. Allra mest intressant är effekten på oregelbunden hjärtverksamhet och plötslig hjärtdöd. Fiskoljan förbättrar också blodfetterna, lindrar ledproblem och förbättrar hjärnans funktion. Om den sistnämnda effekten kommer vi att få höra mycket mera under de närmaste åren. 

Referenser:
 
Saldeen T. Fiskolja och hälsa med fokus på naturlig stabil fiskolja. SwedeHealth Press. Uppsala 1-64, 1997. Haglund O, Wallin R, Luostarinen R, Saldeen T. Effects of a new fluid fish oil concentrate, Eskimo-3, on triglycerides, cholesterol, fibrinogen and blood pressure. Journal of Internal Medicine 227:347-353, 1990. Haglund O, Luostarinen R, Wallin R, Saldeen T. Effects of fish oil on triglycerides, cholesterol, lipoprotein(a), atherogenic index and fibrinogen. Influence of degree of purification of the oil. Nutrition Research 12:455-468, 1992. Haglund O. Effects of fish oil on risk factors for cardiovascular disease. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 428 Doctoral thesis, Uppsala University , 1993. Yang BC, Saldeen TGP, Bryant JL, Nichols WW, Mehta JL. Long-term dietary fish oil supplementation protects against ischemia-reperfusion-induced myocardial dysfunction. American Heart Journal 126:1287-1292, 1993. Luostarinen R. Studies on (n-3) polyunsaturated fatty acids. With special reference to cardiovascular disease. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 558 Doctoral thesis, Uppsala University, 1995. Saldeen T, Luostarinen R, Mehta JL. N-3 fatty acids and sudden cardiac death. In n-3 fatty acids: Prevention and treatment in vascular disease. Bi & Gi Publishers, Verona, Springer Verlag, London, 125-139, 1995. Engström K, Alving B, Wallin R, Saldeen T. Stable fish oil has better effect on cholesterol and joint stiffness than ordinary fish oil. (Swe.) Hygiea 105(1):373, 1996. Saldeen A-S, Engström K, Rönneberg R, Wallin R, Mehta J, Saldeen T. Effect of stable and ordinary fish oil containing high concentrations of EPA and DHA, respectively, on nitric oxide synthase and DHA content in the brain. (Swe.) Hygiea 105(1):373, 1996. Mehta JL, Puri S, Saldeen T. Role of antioxidant vitamins and omega-3 fatty acids in the prevention of coronary artery disease. Harrisonís Textbook of Medicine (Ed E. Braunwald), USA, 2000 Saldeen T, Mehta JL. Fish oil- potential therapy for inflammatory atherosclerosis. In: Inflammatory and infection basis of atherosclerosis. (Ed. J. L. Mehta). Dirkhäusen Verlag AG, Basel, Switzerland, pp 243-257, 2001 Saldeen T, Engström K, Jokela R, Wallin R. Importance of in vitro stability for in vivo effects of fish oils. In: Natural antioxidants and anticarcinogens in nutrition, health and disease. The Royal Society of Chemistry, Cambridge,UK. Special Publication 240:326-330, 1999.